Regulamin

Regulamin określa warunki korzystania z Portalu www.jestembliskociebie.pl

Słowniczek:

 1. Właściciel Portalu – Fundacja Pro Publico z siedzibą w Poznaniu (61-701), ul. Fredry 11, wpisana do KRS pod nr 0000411786, w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 7522548124, REGON 302093717 .
 2. Portal – portal dostępny pod adresem www.jestembliskociebie.pl, wraz z podstronami.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Portalu. Szczególnymi kategoriami Użytkowników są Potrzebujący, Wspierający, Animatorzy oraz Moderatorzy Parafii.
 4. Wspierający – Użytkownik wspierający Potrzeby, darczyńca.
 5. Moderatorzy Parafii – Użytkownik zarejestrowany, który dodaje do systemu Animatorów w Parafii, nadzoruje/pielęgnuje działania w Parafii.
 6. Animator – Użytkownik zarejestrowany publikujący w Portalu Potrzeby z zamiarem pozyskania pomocy na rzecz Potrzebujących.
 7. Potrzeba – oznaczony cel, na którego realizację Animator gromadzi Wspierających i możliwości pomocy za pośrednictwem Portalu dla Potrzebujących.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Portalu.
 9. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną między Moderatorem Parafii a Użytkownikiem o treści określonej przez Regulamin.
 10. Potrzeba – Potrzeba umieszczona w Portalu przez oznaczony lub nieoznaczony czas, w którym możliwe jest wsparcie Potrzeby przez Użytkowników poprzez pomoc Potrzebującym na terenie parafii.

Postanowienia ogólne

 1. W Portalu Właściciel, na zasadach określonych w Regulaminie, zapewnia przestrzeń oraz infrastrukturę, w ramach których Animator może informować o Potrzebach oraz pozyskiwać potrzebną, wcześniej rozeznaną, określoną pomoc.
 2. Portal służy pozyskiwaniu osób, środków, materiałów do realizacji Potrzeb o charakterze ewangelizacyjnym, edukacyjnym, społecznym lub charytatywnym. Potrzeby muszą być zgodne z nauką Kościoła Katolickiego. Moderator i Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo moderacji Potrzeb oraz niedopuszczenia do umieszczenia w Portalu lub usunięcia z Portalu Potrzeb, które nie są zgodne z regulaminem i misją Portalu.
 3. Do przeglądania stron internetowych Portalu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do internetu oraz przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu, w tym rejestracji w Portalu, otrzymywania newslettera oraz wsparcia wybranej Potrzeby, niezbędne jest także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Wspierającym lub Animatorem mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, niepełnoletnie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców, osoby prawne lub jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych.

Rejestracja Użytkownika i korzystanie z podstawowych funkcji Portalu

 1. Korzystanie z Portalu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Rejestracja w Portalu odbywa się poprzez dodanie przez Właściciela Portalu do Portalu Moderatora Parafii oraz dodanie przez Moderatora Parafii do Portalu Animatora. Na adres e-mail wskazany przez Użytkownika zostanie przesłany link aktywacyjny. Rejestracja następuje po jej potwierdzeniu przez Użytkownika (kliknięciu w link aktywacyjny).
 3. Rejestracja w Portalu jest równoznaczna z zawarciem z Właścicielem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie utrzymywania konta Użytkownika i korzystania z rozszerzonych funkcjonalności Portalu (przeznaczonych dla Animatorów i Moderatorów Parafii) na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Rejestracja w Portal i korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu jest bezpłatna.
 5. Użytkownicy Portalu, którzy nie dokonali rejestracji mogą, na zasadach określonych w Regulaminie, przeglądać Portal, wspierać wybrane Potrzeby, przesyłać informację (link) o Potrzebach za pośrednictwem e-mail, portali społecznościowych oraz zamówić newsletter u Moderatora Parafii.
 6. Animatorzy mogą ponadto korzystać z funkcjonalności konta Użytkownika zarejestrowanego, m.in. dodawać Potrzeby, przeglądać historię wspartych Potrzeb, dodawać komentarze do swoich Potrzeb, zarządzać nimi, oraz korzystać z poradnika dostępnego w Portalu.

Wspieranie Potrzeb

 1. Użytkownik Portalu może wspomóc dowolna Potrzebę dostępną na Portalu w czasie trwania tej Potrzeby.
 2. Każda z przestrzeni pomocy jest uprzednio zweryfikowana przez Animatora i prowadzona jest pod opieką Animatora.

Dodawanie i prowadzenie Potrzeb

 1. Aby dodać Potrzebę, Animator powinien się zalogować, a następnie otworzyć formularz dodawania Potrzeb i postępować zgodnie z instrukcjami. Potrzebodawca jest zobowiązany do umieszczenia dokładnego opisu Potrzeby poprzez wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól formularza dodawania Potrzeb.
 2. Animator może umieścić na podstronie Potrzeb materiały, w tym zdjęcia, grafikę, nagrania wideo itp. Animator oświadcza, że jest uprawniony do posługiwania się materiałami służącymi do opisu i promocji Potrzeb w Portalu, oraz że takie wykorzystanie materiałów nie narusza praw osób trzecich.
 3. Moderator Parafii, może uzależnić istnienie Potrzeby od przedstawienia dokumentów lub wykazania w inny sposób prawdziwości informacji podanych w opisie Potrzeby.
 4. Potrzeba rozpoczyna się z chwilą upublicznienia przez Animatora lub w innym terminie uzgodnionym przez Animatora z Moderatorem i trwa przez czas oznaczony lub nieoznaczony. Potrzeba może zostać przedłużona w uzasadnionych przypadkach oraz za zgodą Moderatora Parafii.
 5. Animator może zrezygnować z Potrzeby w okresie jej trwania z ważnych przyczyn. Animator jest zobowiązany do poinformowania o powodach rezygnacji Moderatora Parafii. W przypadku rezygnacji z Potrzeby Animator zobowiązuje się przekazać Potrzeby w danym momencie Potrzeby i zgodnie z ustaleniami z Moderatorem Parafii.
 6. Animator zobowiązuje się do systematycznego informowania Moderatorów Parafii o postępach w realizacji Potrzeby.

Newsletter

 1. Użytkownik Portalu może zamówić newsletter u Moderatora. Newsletter obejmuje informacje o Potrzebach i ważnych, priorytetowych potrzebach Parafii lub jej okolic. Użytkownik zapisuje się do Newslettera podając swój adres e-mail Moderatorom Parafii lub Animatorom, albo za pośrednictwem Portalu.
 2. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie kontaktując się z Moderator lub korzystając z funkcjonalności „wypisz” dostępnej w stopce Newslettera.

Odpowiedzialność

 1. Właściciel Portalu nie jest stroną umowy z Użytkownikiem w zakresie wsparcia danej Potrzeby. Wszelkie roszczenia jakie mogą przysługiwać Użytkownikowi w związku z udzielonym wsparciem powinny być rozwiązywane pomiędzy Użytkownikiem a Moderatorem Parafii.
 2. Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu podczas korzystania z Portalu.
 3. Zakazane jest publikowanie przez Animatorów i Moderatorów jakiejkolwiek treści o charakterze bezprawnym w szczególności naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
 4. W przypadku roszczeń dotyczących naruszenia praw osób trzecich, w szczególności w zakresie własności intelektualnej, dóbr osobistych, danych osobowych, na skutek publikacji przez Użytkownika materiałów w Portalu, pełną odpowiedzialność względem podmiotów, których prawa mogły zostać naruszone ponosi Użytkownik. Właściciel Portalu i Moderator Parafii zastrzega możliwość usunięcia z Portalu materiałów, co do których uzyskał informację, że mogą naruszać prawa osób trzecich.
 5. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Portalu, a także utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku działania Właściciela Portalu zmierzającego do poprawy funkcjonalności Portalu. Właściciel zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Portalu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
 6. Właściciel Portalu dokłada starań, aby Portal był dostępny dla Użytkowników w sposób ciągły, w tym planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla użytkowników. Właściciel Portalu nie wyklucza jednak możliwości czasowego zawieszenia dostępności Portalu lub jego wybranych funkcjonalności w przypadku awarii, konieczności konserwacji lub wymiany sprzętu lub innych okoliczności, których wystąpienie jest trudne do przewidzenia.
 7. Właściciel Portalu, Moderator Parafii zastrzegają sobie uprawnienia do przerwania świadczenia usług wobec Użytkownika, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu, a także wykonaniem usług przez Właściciela Portalu.
 2. Reklamację należy składać: pisemnie na adres Fundacja Pro Publico, ul. Fredry 11, 61-680 Poznań lub mailowo na adres : fundacja@propublico.pl
 3. Właściciel Portalu ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jej złożenia.

Czas trwania umowy i wypowiedzenie

 1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Animatora w czasie trwania Potrzeby lub w przypadku, gdy Potrzeba nie została rozliczona, Umowa zostaje rozwiązana w momencie przekazania Potrzeby.

Zmiana regulaminu

 1. Właściciel Portalu zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. Konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, zaleceń, orzeczeń, interpretacji, wyroków, nakazów, zakazów uprawnionych władz publicznych,
  2. Zmiana (w tym dodanie) funkcjonalności Portalu,
  3. Zmiana warunków technicznych funkcjonowania Portalu,
  4. Zmiana danych Właściciela,
  5. Przeciwdziałanie nadużyciom,
  6. Konieczność naprawienia błędów pisarskich lub sprostowanie sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości.
 2. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie jestembliskociebie.pl. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na portalu jestembliskociebie.pl oraz zostanie przesłana zarejestrowanym Użytkownikom na adresy e-mail wskazane przy rejestracji.
 3. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Użytkownika, który nie wypowie umowy przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Portalu opisuje polityka prywatności Właściciela dostępna na stronie jestembliskociebie.pl.
 2. W przypadku zmiany danych zarejestrowanego Animatora jest on zobowiązany powiadomić Moderatora o zmianie.
 3. Właściciel Portalu powiadomi Użytkowników o zmianie Regulaminu. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu -– takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy. Oświadczenie może być przesłane mailowo na adres: fundacja@propublico.org lub pisemnie na adres siedziby Właściciela Portalu.
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe między Właściciele, Moderatorem, Animatorem a Użytkownikami rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2021 r.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

W imieniu Fundacji

Prezes Zarządu Fundacji Pro Publico