RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane za Twoją zgodą, przeczytaj poniższą informację:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

1) administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Pro Publico z siedzibą w Poznaniu, ul. Fredry 11, 61-701 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000411786, NIP 7822548124;
2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontaktuj się z administratorem pod adresem e-mail: fundacja@propublico.org;

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazywania informacji o naszych towarach i usługach oraz o towarach i usługach naszych partnerów. Dane przetwarzać będziemy w zakresie następujących rodzajów danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail,numeru telefonu, danych korespondencyjnych, podanych przez Ciebie, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4) W przypadku danych, co do których wyraziłeś zgodę, przysługiwać Ci będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć drogą mailową na adres fundacja@propublico.org;

5) odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez administratora, jeśli jest powierzenie jest niezbędne oraz podmioty, na rzecz których usługi świadczy administrator. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich.

6) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania celu, w jakim zostały pozyskane lub do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych;
7) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

8) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wykonania celu, w jakim zostały pozyskane;

10) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.